Rodo

Klauzula informacyjna zgodna z RODO- strona internetowa jednostki

 

TECH-MASTER JOLANTA CHYLIŃSKA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tech-Master Jolanta Chylińska z siedzibą w Szabdzie ul. Sądowa 39 ,87-300 Brodnica zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2.Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail: biuro@tech-master.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonywania sprzedaży, przekazywania zamówień, informacji dotyczących oferowanych produktów jak również realizacji zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji oraz pozostałej korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej, wystawiania faktur oraz drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4.Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 Rozporządzenia Parlamentu UE 2016/679

5.Podanie danych jest niezbędne do fakturowania bądź zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest wykonanie w/w dokumentów

6.Posiada Pani/Pan prawo do:

– żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

– przenoszenia danych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego;

-cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowani;

8.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów zgodne z przepisami podatkowymi wynoszący 5 lat